Preferowane obszary praktyki

 

Sprawy

odszkodowania

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki w pracy, w rolnictwie, w miejscu publicznym
 • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej
 • wypłaty z polis ubezpieczeniowych, polis na życie
 • zadośćuczynienie dla ofiar przestępstw
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

kontrakty, czyli umowy i zobowiązania

 • redagowanie projektów umów i analiza umów
 • dochodzenie wykonania umów (roszczenie z umów przedwstępnych)
 • roszczenia z tytułu  nienależytego wykonania umów
 • waloryzacja wypłat należnych z polis  (np. posagowych)
 • wypowiedzenie umowy, uchylenie się od skutków prawnych umowy
 • kapitalizacja odsetek
 • kary umowne, rozliczenie zadatku, zaliczki itp.
 • roszczenia o zapłatę

sprawy spadkowe czyli dziedziczenie

 • stwierdzenie nabycia spadku w kraju i za granicą
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • dziedziczenie z ustawy i z testamentu

prawo rzeczowe - nieruchomości

 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności, podział fizyczny, podział do korzystania
 • rozliczenie nakładów i pożytków
 • reprezentacja przed sądem wieczystoksięgowym
 • ustanowienie/wykreślenie hipoteki
 • sprawy lokalowe
 • sprawy o zapłatę z tytułu bezprawnego korzystania z nieruchomości

windykacja, sprawy egzekucji przed komornikiem

 • dochodzenie zapłaty w kraju i za granicą
 • postępowanie egzekucyjne
 • powództwo ze skargi pauliańskiej
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • reprezentacja w negocjacjach co warunków rozliczenia/spłaty
 • reprezentacja przed komornikiem,
 • obrona oskarżonego w procesie karnym
 • reprezentacja praw pokrzywdzonego
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • udział w postępowaniu przed mediatorem
 • rekompensaty dla ofiar przestępstw w kraju i zagranicą

 

 skutki zaniedbań i błędów lekarskich

 • zakażenia szpitalne
 • nieprawidłowa diagnostyka i leczenie
 • nienależyta opieka (odleżyny, wypadki w szpitalu)
 • zawinione powikłania operacyjne
 • zawinione powikłania okołoporodowe
 • leczenie bez zgody
 • inne naruszenia praw pacjenta
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

upadłość konsumencka

 • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką
 • analiza szans na oddłużenie dla byłych przedsiębiorców

prawo upadłościowe i naprawcze

 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
 • wnioski o ogłoszenie upadłości, o wyłączenie z masy upadłości

 

 

 

obsługa prawna przedsiębiorcy

 • spółki prawa cywilnego i handlowego
 • postępowania upominawcze i nakazowe
 • postępowania sądowe
 • postępowania egzekucyjne
 • reprezentacja w mediacji, negocjacjach
 • sprawy pracownicze
 • współpraca z kancelariami za granicą

 

 

 • wnioski i odwołania od decyzji administracyjnych
 • bezprawne wywłaszczenia
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

poświadczenie obywatelstwa polskiego dla osób pochodzenia polskiego

 • uzyskanie nr PESEL
 • przygotowanie dokumentów do wniosku o polski paszport
 • uzyskanie polskich aktów stanu cywilnego

 

legalizacja pobytu obcokrajowców

International Desk

 

Postępowanie sądowe za granicą

 • Sprawy cywilne, Sprawy karne, Sprawy urzędowe
 • Sprawy rodzinne: rozwody, alimenty, uznanie ojcostwa, kontakty z dziećmi
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy odszkodowawcze: wypadki, nieprawidłowe leczenie
 • Sprawy gospodarcze i pracownicze
 • Nawiązanie kontaktu i współpraca z zagraniczną kancelarią prawną
 • Skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Uzyskiwanie urzędowych dokumentów z zagranicy

Pamiętaj, RAZEM  MOŻEMY  WIĘCEJ

Truizmem jest stwierdzenie, że żyjemy w globalnej wiosce. Zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej, coraz częściej podejmujemy działania wykraczające poza granice kraju. Podróżujemy, wchodzimy w związki z obcokrajowcami, kupujemy przez internet, zajmujemy się importem i eksportem, inwestujemy za granicą, tam też pracujemy i leczymy się. Za granicą zdarza nam się umrzeć, paść ofiarą wypadku czy przestępstwa.

Nasze działania i zaniechania rodzi skutki prawne. Za granicą jest nam szczególnie trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów, bo problemem jest nie tylko nieznajomość prawa, ale i miejscowych zwyczajów, języka. Jak wszyscy wiemy, nieznajomość prawa szkodzi.

Jestem polskim adwokatem,  sama nie udzielę więc Państwu porady prawnej w zakresie prawa do alimentów w Niemczech, przeprowadzenia postępowania spadkowego w Australii, czy sprawdzenia stanu prawnego apartamentu który zamierzacie kupić w Hiszpanii, nie poprowadzę też Państwu sprawy o odszkodowanie za pobicie w Anglii, ani nie wyegzekwuję wykonania umowy przez kontrahenta w Chinach….

To co mogę natomiast zrobić, to pomóc Państwu poprowadzić te sprawy. Pierwszym krokiem jest wybór właściwego w prawnika za granicą. Z racji dotychczasowych doświadczeń w niektórych krajach współpracuję z kancelariami, które mogę z czystym sumieniem polecić.W pozostałych przypadka należy przeprowadzić research, przeprowadzić wstępne rozmowy dla ustalenia gotowość podjęcia się danej sprawy. W tym celu trzeba przygotować zwięzłe merytoryczne przedstawienie  istotnych  prawnie kwestii.

Koniecznie na wstępie należy przedyskutować warunki współpracy. Większość zagranicznych kancelarii zawiera z klientem umowę, gdzie szczegółowo ustala się kwestie wynagrodzenia (ryczałtowe, godzinowe, success fee, mieszane), kosztów,  innych wydatków, ryzyka, zakresu obowiązków itp. W niektórych przypadkach klient może wystąpić o przyznanie zwolnienia od kosztów bądź też pokrycia ich z ubezpieczenia.

Warto również rozważyć skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów- w niektórych państwach to efektywny i powszechny sposób, pozwalający zaoszczędzić stronom czas i pieniądze.

 

MODEL  PODWÓJNEJ  REPREZENTACJI

A na zakończenie kolejny truizm, tak jak najlepszym specjalistą od swojej choroby jest pacjent, tak też to klient a nie jego adwokat najlepiej orientuje się w sprawie. Nie wystarczy udzielić pełnomocnictwa kancelarii, jeśli chcemy pozytywnie rozwiązać problem, powinniśmy intelektualnie partycypować w podejmowaniu decyzji. Sprawy same się nie toczą, trzeba je w sposób przemyślany i świadomy prowadzić.

Wybór właściwego prawnika- który zechce podjąć się prowadzenia danej sprawy na bezpiecznych dla Państwa warunkach to dopiero początek. Zarówno w Polsce jak i za granicą, nie wystarczy sprawę zlecić- większość spraw wymaga przygotowania i prowadzenia. Zagraniczny prawnik oczekuje z Państwa strony aktywnej współpracy- zebrania potrzebnych informacji, zgromadzenia dokumentów, ustosunkowania się do stanowisk przeciwnika, podjęcia decyzji co do strategii, przygotowania propozycji ugody itp.

Z doświadczenia wiem, że bardzo trudno jest załatwić Państwu te sprawy samemu, mailowo czy przez telefon, w obcym języku. Jest to trudne zarówno dla Państwa jaki dla zagranicznej kancelarii. Proste sprawy zajmują wtedy więcej czasu, wymagają tłumaczenia, prostowania itp- to zaś przekłada się na koszt prowadzenia sprawy. Dlatego też w sprawach zagranicznych przyjęty jest model podwójnej reprezentacji. Sprawę prowadzi kancelaria za granicą przy współpracy z krajowym pełnomocnikiem klienta. Komunikacja zatem odbywa się sprawnie pomiędzy prawnikami, gdyż to pełnomocnik pośredniczy w kontaktach klienta z zagraniczną kancelarią.

Biegła znajomość języków obcych, wykształcenie w zakresie różnych systemów prawnych, praktyka zdobyta dzięki współpracy z zagranicznym kancelariami pozwalają mi z przekonaniem stwierdzić, że pracując razem możemy osiągnąć więcej. Możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem jest nieodzowna by zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie przebiegu sprawy, tak abyście mogli w sposób świadomy optymalnie zabezpieczyć swoje interesy.