Mediacja

Czym jest mediacja?

Mediacja należy do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, twz. ADR (Alternative Dispute Resolution). Jest to  odformalizowane postępowanie prowadzone poza sądem, oparte o zasadę dobrowolności.  Mediator podobnie jak sędzia jest neutralny i bezstronny. Jego zadaniem jest pomóc stronom w znalezieniu rozwiązania konfliktu.

Celem mediacji jest zawarcie ugody. Dzięki mediacji strony same określają warunki satysfakcjonującego je porozumienia,  unikają ryzyka i koszów procesu sądowego. Mediację prowadzi się w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych a nawet karnych.

Zalety mediacji:

Mediacja jest postępowaniem odformalizowanym i dobrowolnym

To strony decydują o procedurze, czasie, miejscu, formie spotkań, osobie mediatora.

Od stron zależy czy rozmowy kontynuują czy je przerywają.
Mediacja polega na dialogu, szukaniu satysfakcjonujących, obopólnie korzystnych rozwiązań.

Powodzenie w mediacji wymaga woli porozumienia, gotowości kompromisu.

 

Mediacja zapewnia swobodę decyzji, bezpieczeństwo i poufność

Tylko od stron zależy czy dojdzie do ugody i jaka będzie jej treść

Skuteczne wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia

Zawierając ugodę storna unika ryzyka przegrania procesu

Treść rozmów prowadzonych w trakcie mediacji jest chroniona tajemnicą  i nie może być wykorzystana w procesie

Mediacja jest szybka i skuteczna

Większość porozumień ustalonych w ugodzie jest dobrowolnie realizowania W razie braku wykonania ugody strona może wystąpić do Sądu o zatwierdzenie ugody i nadanie jej klauzuli wykonalności, co umożliwia prowadzenie egzekucji.

Czas to pieniądz-rozwiązanie sprawy dziś na akceptowalnych warunkach jest z reguły korzystniejsze niż toczenie wieloletniego procesu obarczonego ryzykiem niepewności, kosztami sądowymi, kosztami obsługi prawnej, itp.

Mediacja daje wolność - dosłownie i w przenośni

Dosłownie: nowela prawa karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania przeciwko sprawcy który się pojednał z ofiarą w drodze mediacji W przenośni: strony same ustalają treść porozumienia, nie są związanie żądaniem pozwy czy przepisami prawa

Mediacja jest transgraniczna

Strony zawierając ugodę nie są związane lokalnym prawem, osoby z zagranicy unikają dyskomfortu występowania przed obcym sądem, który stosuje nieznane im prawo.

Mediacja jest na topie

Prawo europejskie i polski ustawodawca promują mediację. Zmiany w przepisach przewidują, iż mediacja winna być etapem poprzedzającym skierowanie sprawy do sądu. Strona która wniesie pozew nie podejmując wcześniej próby ugodowego rozwiązania konfliktu może zastać obciążona kosztami postępowania niezależnie od jego wyniku.

Jako mediator wpisana jestem na listę Centrum Mediacjnego przy Naczelnej Rady Adwokackiej, Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz listę mediatorów w sprawach cywilnych i karnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu mediacji, w tym też warsztaty prowadzone przez doświadczonych mediatorów z Wielkiej Brytanii.

Posługuję się językiem angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.
Związana jestem zasadami etyki adwokackiej i tajemnicą zawodową.

Korzyści z mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych

Prowadząc spór w sądzie możemy wygrać albo przegrać w całości. Przy dużych sprawach albo w sytuacji gdy wynik ma dla nas istotne znaczenie, nie zawsze warto ryzykować. Rozwiązanie kompromisowe eliminuje ryzyko. Ponadto sprawa jest ostatecznie załatwiona, nie czekamy w niepewności na terminy kolejnych rozpraw, instancji odwoławczych itp.Koszty prowadzenia wieloletnich procesów sądowych są znacząco wyższe niż postępowanie mediacyjne.

Mediacja daje szansę na przywrócenie komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Poszukując kompromisu strony mogą w dowolny sposób ukształtować swoje relacje- wolne są od ograniczeń jakie niesie postępowanie sądowe. Mogą swobodnie negocjować wszystkie elementy porozumienia- wysokość zapłaty, ilość rat, terminy płatności. Porozumienie nie musi ograniczać się do pieniędzy, strony mogą ustalić świadczenie zastępcze, renegocjować warunki współpracy itp.

W każdej relacji która jest trwała w czasie- współpraca, rodzina, sąsiedztwo ważne jest budowanie tej relacji na przyszłość. Niekorzystny dla jednej ze stron wyrok sądowy zdecydowanie gorzej rokuje na przyszłość niż wspólnie wypracowana ugoda.

Mediacje w sprawach karnych

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego zmieniła priorytety. Zamiast karać celem postępowania jest doprowadzić do pojednania sprawcy przestępstwa z jego ofiarą.

W ramach mediacji sprawca i ofiara ustalają sposób zadośćuczynienia krzywdy czy naprawę szkody wyrządzonej przestępstwem. Mediację można przeprowadzić zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.  Jeśli dojdzie do pojednania, sąd na wniosek poszkodowanego może umorzyć postępowanie karne. Przywilej ten dotyczy osób, które nie były dotąd karane za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, sprawców występków zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności, występków przeciwko mieniu zagrożony do 5 lat pozbawienia wolności oraz występku z  art. 157 § 1 kk, czyli naruszenia czynności ciała lub  spowodowaniu rozstroju zdrowia.

Zatem dzięki pojednaniu się z ofiarą sprawca tych występków pozostanie osobą niekaraną, natomiast pokrzywdzony unikając stresów związanych w udziałem w procesie karnym – uzyska satysfakcję i natychmiastową rekompensatę swoje krzywdy czy straty.

Zarówno pokrzywdzony jak i sprawca mogą zawnioskować mediację i wskazać osobę mediatora.

Koszty mediacji

Wynagrodzenie mediatora ustalanie jest indywidualnie.
W sprawach karnych, gdy mediacja prowadzona jest na zlecenie sądu lub prokuratury, wynagrodzenie mediatora pokrywa Skarb Państwa.
Należy pamiętać, że w sprawach cywilnych, gdy mediacja doprowadzi do ugody w trakcie toczącego się już postępowania, Sąd zwraca stronom 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu.

Warto sprawdzić: